இடுகைகள்

ஏப்ரல், 2022 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

மேகம் (Cloud) - தமிழ்ச்சொற்கள்

 மேகம் (Cloud) எனும் பொருளுணர்த்தும் சில தமிழ்ச்சொற்கள்: 1. அம். 2. அம்பு. 3. அமுதம். 4. ஆயம். 5. இளை. 6. ஈகை. 7. உயவை. 8. ஊரி. 9. எழிலி. 10. கச்சலம். 11. கதம்பம். 12. கந்தரம். 13. கம். 14. கமஞ்சூல். 15. கமம். 16. கரு. 17. கருவி. 18. களம். 19. கனம். 20. காளம். 21. கார். 22. காரானை. 23. குயில். 24. குயின். 25. கொண்டல். 26. கொண்மூ. 27. கோடிதம். 28. கோள். 29. செல். 30. சோனம். 31. தளி. 32. தையல். 33. தோக்குமம். 34. நீகம். 35. நீரதம். 36. பாசி. 37. பாட்டம். 38. பாடிரம். 39. பாடீரம். 40. புகார். 41. புசல். 42. புதம். 43. புயல். 44. பெயல். 45. பே. 46. பேகம். 47. பேசகம். 48. மங்குல். 49. மஞ்சு. 50. மதங்கம். 51. மழை. 52. மாகம். 53. மாசி. 54. மாசு. 55. மாரி. 56. மால். 57. முகில். 58. முதிரம். 59. மெய்ப்பிரம். 60. மெய்ப்பீரம். 61. மை. 62. வண்டரம். 63. வார். 64. வான். 65. வானம். 66. விசும்பு. 67. விண். 68. விண்டு. 69. விளை. 70. விளைவு. #சொற்றொகுப்பு