இடுகைகள்

மூளை (brain) - தமிழ்ச்சொற்கள்:

 'மூளை' (brain) எனும் பொருளுணர்த்தும் சில தமிழ்ச்சொற்கள்: 1. அண்டம்.  2. குருதி. 3. தலைச்சோறு. 4. பூமலி. 5. பேரண்டம். 6. மிதடு. 7. மிதழ். 8. முதற்கரு. 9. மூளை. 10. வீசம். #சொற்றொகுப்பு

கேடயம் ('Shield') - தமிழ்ச்சொற்கள்

கேடயம் ('Shield') எனும் பொருளுணர்த்தும் சில தமிழ்ச்சொற்கள்: 1. அட்டனம். 2. ஐயிருவட்டம். 3. கடகம். 4. கடகு. 5. கடிகை. 6. கடித்தகம். 7. கருவி. 8. கிடுகம். 9. கிடுகு. 10. கேடகம். 11. கேடயம். 12. தட்டி. 13. தட்டு. 14. தண்டை. 15. பலகம். 16. பரிசை. 17. புதையல். 18. மட்டம். 19. மறை. 20. வட்டணம். 21. வட்டணை. 22. வட்டம். 23. வட்டத்தோல். சில சொற்கள்: தட்டியம் = Large Shield. தோல் = leathern shield. தோற்கடகு.  Leather shield. தோற்பரம்.  Leather shield. நெடியவட்டம் = Large Shield. நெடுமை = a long shield. பலகை. a long shield. மாவட்டணம் = long shield

விளை - ஊர்ப்பெயர் விகுதி

'விளை' என்ற விகுதி கொண்ட தமிழ்நாட்டில் ஊர்ப்பெயர்கள்: 1. அப்புவிளை. 2. களியக்காவிளை. 3. செம்பொன்விளை. 4. தலைவன் விளை. 5. திசையன்விளை. 6. மஞ்சுவிளை. 7. கோயில்விளை. 8. களியக்காவிளை. 9. செம்பொன்விளை. 10. தலைவன் விளை. 11. வடலிவிளை. 12. பரப்புவிளை. 13. முகிலன்விளை. 14. உசரவிளை. 15. பிள்ளையார்விளை. 16. கொன்னக்குழிவிளை. 17. சொத்தவிளை. 18. பண்ணவிளை. 19. உடையார்விளை. 20. உலகன்விளை. 21. பறம்புவிளை. 22. வெள்ளாளன்விளை. 23. பழவிளை. 24. சுண்டபட்டிவிளை. 25. காரவிளை. 26. ஆலன்விளை. 27. கோட்டவிளை. 28. மருதிவிளை. 29. பாம்பன்விளை . 30. பெருன்செல்விளை. 31. விரலிவிளை. 32. வள்ளிடையன் விளை. 33. பருத்திவிளை. 34. கோதவிளை. 35. காறாவிளை. 36. புல்லுவிளை. 37. ஆத்திகாட்டுவிளை. 38. தாமரைகுட்டிவிளை. 39. பள்ளம்தட்டுவிளை. 40. ஆத்திவிளை. 41. எள்ளுவிளை. 42. பிள்ளையார்விளை. 43. தோணிவிளை. 44. அரசுமூட்டுவிளை. 45. மணவிளை. 46. கல்லுவிளை. 47. பட்டன்விளை. 48. நங்கன்விளை. 49. குழிவிளை. 50. செக்கரவிளை. 51. தரியன்விளை. 52. காரியவிளை. 53. தாழக்கன்விளை. 54. முள்ளங்கானவிளை. 55. முட்டம்விளை. 56. கையாலவிளை. 57. கல்லேற்றிவிளை. 58