இடுகைகள்

Water (நீர்) - தமிழ்ச்சொற்கள்

Water ( = தண்ணீர்) - தமிழ்ச்சொற்கள்: 1. அப்பு. 2. அம். 3. அம்பணம். 4. அம்பு. 5. அமுதகம். 6. அமுதம். 7. அயம். 8. அருவி. 9. அலர். 10. அலை. 11. அளகம். 12. அறல். 13. அனலாற்றி. 14. ஆம். 15. ஆருவம். 16. ஆல். 17. ஆலம். 18. இதடி. 19.  உதகம். 20. உதம். 21. உதுக்கம். 22. உந்தி. 23. ஓதம். 24. கம். 25. கமலம். 26. கருப்புரம். 27. கவந்தம். 28. காண்டம். 29. காண்டகம்.  30. குசம். 31. கையம். 32. கோ. 33. கோமலம். 34. சம்பரம். 35. சிவம். 36. செம்மல். 37. தகடி. 38. தண். 39. தண்ணீர். 40. தோயம். 41. நளினம். 42. நாரம். 43. நீசகம். 44. நீர். 45. நேபம். 46. பயசு. 47. பயம். 48. பாணிதம். 49. பாவனி. 50. புயல். 51. புனல். 52. பேரை. 53. மது. 54. மருந்து. 55. மழையலர். 56. மாநீர். 57. மாபகம். 58. மாரி. 59. மிதடி. 60. வலாகம். 61. வாசம். 62. வாயம். 63. வார். 64. வார்த்தரம். 65. வாரி. 66. வெள்ளம் #சொற்றொகுப்பு

Lip (உதடு) - தமிழ்ச்சொற்கள்

'Lip' (உதடு) - தமிழ்ச்சொற்கள்: 1. இதழ். 2. உதடு. 3. ஓட்டம். 4. சொண்டு. 5. முத்தம். 6. முன்வாய். 7. வாய்க்கரை. 8. வாய்க்கரைப்பற்று. 9. வாய்ப்புறம். 10. நமுடு = கீழுதடு. #சொற்றொகுப்பு

Warrior - தமிழ்ச்சொற்கள்

'Warrior' (மறவன்/வீரன்) - எனும் பொருட்கு இணையான தமிழ்ச்சொற்கள்: 1. அண்டீரன். 2. அடர்வான். 3. அடலோர். 4. அமரன். 5. அமரியோன். 6. அயிலுழவன். 7. அருந்திறல். 8. இகலன். 9. ஏறாளர். 10. ஏறுழவன். 11. ஏனாதி. 12. ஐயர். 13. கண்டர். 14. கத்தியன். 15. கலவர். 16. கலியன். 17. சூரன். 18. செம்மல். 19. செருநர். 20. சொட்டையாளன். 21. நைவனம். 22. பகடை. 23. படன். 24. படிலன். 25. படைவீரன். 26. பொருநன். 27. மகன். 28. மத்தி - கழகக் காலத்து வீரன். 29. மழவன். 30. மள்ளன். 31. மறவன். 32. மறவோன். 33. மிகவல்லோர். 34. மேலார். 35. மைந்தன். 36. மொய்ம்பன். 37. வண்டர். 38. விடலை. 39. விடன். 40. விருதர். 41. வில்லேருழவர். 42. விறலோன். 43. வீரவான். 44. வீரன். #சொற்றொகுப்பு

இரவு - தமிழ்ச்சொற்கள்

 இரவு ('Night') எனும் பொருட்கு இணையான தமிழ்ச்சொற்கள்: 1. அந்திகை. 2. அரிபுதை. 3. அல்கல். 4. அல்கு. 5. அல்லி. 6. இரா. 7. இரவு. 8. எல். 9. கங்குல். 10. கருநாழிகை. 11. சாமம். 12. திமிரம். 13. திரியாமை. 14. துங்கி. 15. நத்தகாலம். 16. நத்தம். 17. நத்தமுகை. 18. நள். 19. மங்குல். 20. மதிகாலம். 21. மாலை. 22. யாமம். 23. யாமி. 24. யாமிகை. 25. யாமியை. 26. யாமீரை. 27. யாமை. 28. யாலம். 29. வகுஞ்சம். 30. வசதி. 31. வாசுரை. #சொற்றொகுப்பு

மயிர்க்கூச்செறிதல்/Goosebumps

 மயிர்க்கூச்சு/புல்லரிப்பு (Goosebumps/Horripilation) - தமிழ்ச்சொற்கள்: 1. அருப்பம். 2. குமிழ்ப்பு. 3. குரு. 4. கொய்ப்பு. 5. கூச்சு. 6. சிலிர்ப்பு. 7. புல்லரிப்பு. 8. புளகம். 9. புளகிதம். பொருள்: மயிர்க்கூச்செறிதல்/to horripilate 1. கொய்தல். 2. சிலிர்த்தல். 3. சிலுப்புதல். 4. சிலும்புதல். 5. சிலிர்த்தல். 6. சுறுக்கொள்ளுதல். 7. புல்லரித்தல். 8. புளகித்தல். 9. மயிர்க்குச்செறிதல். 10. மயிர்க்கூச்செறிதல். 11. மயிர்பொடித்தல். #சொற்றொகுப்பு

நள்ளிரவு (Mid-night) - தமிழ்ச்சொற்கள்:

நள்ளிரவு (Mid-night) எனும் பொருட்கு இணையான தமிழ்ச்சொற்கள்: 1. அகவேளை. 2. அரைநாள். 3. அரையிரவு. 4. அரையிருள். 5. சாமம். 6. நடுச்சாமம். 7. நடுநாள். 8. நடுயாமம். 9. நள்ளிரவு. 10. பானாட்கங்குல். 11. பானாள். 12. யாமக்காலம். 13. யாமம்.

ஆராய்ச்சி (Investigation)

 'ஆராய்ச்சி' (Investigation) எனும் பொருட்கு இணையான தமிழ்ச்சொற்கள்: 1. ஆய்வு. 2. ஆர்வு. 3. ஆராய்ச்சி. 4. உசா. 5. உண்ணாட்டம் 6. ஓர்ச்சி. 7. ஓர்ப்பு. 8. குணிப்பு. 9. சூழ். 10. தெரிப்பு. 11. தேர்ச்சி. 12. நாட்டம். 13. பன்னல்  14. பூராயம். 15. வித்தி. 16. விளக்கம். #சொற்றொகுப்பு