இடுகைகள்

அணை (dam) - தமிழ்ச்சொற்கள்

அணை (dam) எனும் பொருளுணர்த்தும் சில தமிழ்ச்சொற்கள்: 1. அணை. 2. ஒட்டு. 3. கங்கு. 4. கட்டு. 5. கட்டை. 6. குரம்பு. 7. சிறை. 8. பாலம். 9. மறிசல். 10. வரம்பு. #சொற்றொகுப்பு

மன்னன்

#மன்னன்: மன்னு-தல் = நிலைபெறுதல்; To be permanent; to endure, தங்குதல்; To remain long; to stay 'மன்' எனும் வினையடி, தங்கும் மாந்தரை முதலில் குறித்துப் பின் நிலைபெற்றிருக்கும் அரசனையும் குறிக்கும். மன் (< மன்னு) = அரசன்; King, தலைவன்; Lord, chief, கணவன்; Husband மன்னன் ( < மன்) = அரசன்; King, எப்பொருட்கு மிறை வன்; The Universal Lord, தலைவன்; Chief, கணவன், ஆடவன்; Man in his prime, between the ages of 32 and 48 மன்னவன் = மன்னன்; king மன்னறம் (மன்+அறம்) = அரச அறம்; Duties of sovereignty. மன்பதை ( < மன்பது) = படை; Army, மக்கட்பரப்பு; Humanity மன்பது = மன்பதை மன்னுமான் (< மன்னு) கடவுள்; God, as the Eternal Being Malayalam. mannan, mannavan king Kannada. manneya chieftain, commander Telugu. manniya, manniyãḍu, mannī˜ḍu, manne, mannẽḍu, mannekã̄ḍu lord, suzerain, chief, chieftain ஒப்புநோக்கத்தக்கன: மந்து = அரசன்; King, மனிதன்; Man மன்றம் = அவை; Hall, assembly, அறமன்றம்; Court, போர்க்களப்பரப்பின் நடுவிடம்; Central place in a battlefield. வீடு; House

வீசு

 #வீசு: '*விசு' எனும் முந்துவடிவத்திற்கு விரைவு எனும் பொருள் இருந்திருக்கலாம். *விசு > விசிறு-தல் = விசிறியால் காற்றெழுப்புதல்; To fan, வாள் முதலியவற்றை வீசுதல்; To wave to and fro, brandish, வலை முதலியவற்றை விரித்தெறிதல்; To fling, hurl, cast, as a net, சுழற்றுதல்; To whirl round, சொரிதல்; To pour forth; to sprinkle, வெளித் தள்ளுதல்; To eject, discharge, போக்குதல்; To remove, கை முதலியன வீசுதல்; To swing, as the arms in walking *விசு > விசை-த்தல் = விரைவு பண்ணுதல்; To hasten; to cause to move swiftly, வீசுதல்; To swing, துள்ளுதல்; To leap, hop, சிதறுதல்; To burst, split, கடுமையாதல்; To be forceful, கோபப்படுதல்; To become angry விசை = Force விசை = வேகம்; Haste, speed, impetus, நீண்டுசுருங்குந் தன்மை; Elasticity, spring. *விசு > வீசு-தல் = எறிதல்; To throw, fling, as a weapon; to cast, as a net, சிறகடித்தல்; To flap, as wings, ஆட்டுதல்; To swing, as the arm, இரட்டுதல்; To fan, சுழற்று தல்; To wave, flourish, as a sword, காற்று முதலியன அடித்தல்; To blow, as

அழு

 #அழு: 'அழு' எனும் வினையடி அழுதலைக் குறித்துப் பின் கத்தியழுதல், வருந்துதல், கத்துதல் என விரிகிறது. அழு-தல் = கண்ணீர்விடுதல்; To cry, weep, புலம்பிக் கதறுதல்; To cry aloud, lament, சிணுங்குதல்; To whine, வருந்துதல்; To crave அழு > அழுகை = அழுதல்; weeping, அவலம்; Pathetic sentiment அழுகுணி = அழுகிற குணமுள்ளவ ஆள்; Tearful person, one who is always crying அழை (< அழு) = அழுகை; Crying, weeping அழு > அழை-த்தல் = கதறுதல்; To cry out, utter a loud cry அழாஅல் (< அழு) = அழுகை; Weeping, crying அழு > அழுங்கு-தல் = அழுதல்; To weep அழுங்கு > அழுங்கல் = ஆரவாரம்; Loud noise, uproar Malayalam. "aḻuka to weep, cry" aḻaykkuka "to shout, cry out" Kota. ag- (aṛt-) to weep, cry agl, akl act of lamenting Kannada. aḻ, aḻu (aḻt-, att-) "to weep, cry" aḻ, aḻu, aḻa, aḻke, arke, akke "weeping, lamenting" aḻasu, aḻisu "to make to cry" aḻuvike "crying" aḻukuḷi "an easily crying or fretful person" Tulu. arpini "to we

கிள் * - கிளை

#கிள்: *கிள் > கிளை-த்தல் = மரம் கப்புவிடுதல்; To branch out, பெருகுதல்; To multiply as families, நெருங்குதல்; To be close, to crowd. 'கிளை' எனும் வினையடியில் பல உறவுச் சொற்கள் கிளைக்கின்றன. கிளை = கப்பு; Branch, bough, தளிர்; Sprout, shoot, bud, பூங்கொத்து; Bouquet, bunch of flowers, சுற்றம், உறவு; Kindred, relations, பகுப்பு; Section, division, இனம்; Class, group, herd, flock, shoal, company, family, horde, race. கிளை > கிளைஞர் = உறவினர்; Kinsfolk, relations, நட்பினர்; Friends, companions, மருதநிலமக்கள்; Inhabitants of an agricultural tract கிளை > கிளைமை = உறவு; Relationship கிளை > கிளையார் = நண்பர்; Friend கிளைப்பெயர் = சுற்றத்தை உணர்த்தும் பெயர்; Nouns signifying relationship * கிள் > .. > கேள் = உறவு; Kindred, relations, நட்பு; Friendship, நண்பன்; Friend, companion கேள் > கேள்மை - கேண்மை கேள் > கேளிர் = நண்பர்; Friends, சுற்றத்தார்; Relations. கேள் > கேண்மை = நட்பு; Friendship, intimacy , அருள்; Kindness, favour, benevolence, உறவு; Relation

 ஞானம் ('Wisdom') - தமிழ்ச்சொற்கள்

 ஞானம் ('Wisdom') - எனும் பொருளுணர்த்தும் சில தமிழ்ச்சொற்கள்: 1. அகக்கண். 2. அளவு. 3. அறம். 4. அறிவு. 5. அறிவை. 6. ஆற்றல். 7. ஈரம். 8. உட்கண். 9. உதிப்பு. 10. உய்த்துணர்வு. 11. ஊற்றம். 12. ஒளி. 13. ஒட்பம். 14. ஒண்மை. 15. ஓதி. 16. ஓர்ச்சி. 17. கண். 18. காஞ்சி. 19. சிதம். 20. சூழ்ச்சி. 21. தகவு. 22. தகுதி. 23. தெட்பம். 24. தெருட்சி. 25. தெருள். 26. தெளிவு. 27. புலம் 28. புலமை. 29. புலன். 30. பொறி. 31. முற்றிமை. 32. மூதுணர்வு. 33. விழி. #சொற்றொகுப்பு

அம்பு - தமிழ்ச்சொற்கள்

அம்பு (arrow) எனும் பொருளுணர்த்தும் சில தமிழ்ச்சொற்கள் 1. அப்பு. 2. அம்பு. 3. அரி. 4. ஆவரி 5. ஈ. 6. உடு. 7. எய். 8. ஏ. 9. ஏவு. 10. கடம்பம். 11. கணை. 12. கணையம். 13. கதிரம். 14. குதை. 15. கோ. 16. கோல். 17. சரம். 18. துணை. 19. தொடை. 20. பகழி. 21. புதை. 22. பூதை. 23. வண்டு. 24. வாசி. 25. வாளி. 26. விடுசி. 27. விடூசி. #சொற்றொகுப்பு