இடுகைகள்

குதிரை (Horse) - தமிழ்ச்சொற்கள்

 குதிரை (Horse) எனும் பொருளுணர்த்தும் சில தமிழ்ச்சொற்கள்: 1. அரி. 2. இவுளி. 3. உன்னி. 4. ஒருத்தல். 5. கண்ணுகம். 6. கந்துகம். 7. கனவட்டம். 8. கிள்ளை. 9. குதிரை. 10. கூந்தன்மா. 11. கொக்கு. 12. கோணம். 13. சாமரி. 14. தூசி. 15. தூளி. 16. நம்பிரான். 17. பரி. 18. பாடலம். 19. பானல். 20. பாய்மா. 21. புரவி. 22. புருவம். 23. புள்ளியன்மா. 24. புள்ளியற்கலிமா. 25. மண்டிலம். 26. மா. 27. வன்னி. 28. வாமான். 29. விடலம். 30. விடை. 31. வீதி.   #சொற்றொகுப்பு

மூங்கில் (Bamboo) - தமிழ்ச்சொற்கள்

மூங்கில் (Bamboo) எனும் பொருளுணர்த்தும் சில தமிழ்ச்சொற்கள்: 1. அம்பு. 2. அமை. 3. அரி. 4. அரில். 5. அறியல். 6. ஆம்பல். 7. ஓங்கல். 8. கண். 9. கணை. 10. கழாய். 11. கழை. 12. கழிக்கோல். 13. காம்பு. 14. கார்முகம். 15. கிளை. 16. குலம். 17. கெடை. 18. சவம். 19. சிதறி. 20. சினை. 21. சேய். 22. தட்டை. 23. தடம். 24. தண்டு. 25. திகிரி. 26. துளை. 27. தூம்பு. 28. தொளை. 29. தோல். 30. நாலிகை. 31. நெட்டில். 32. நெடில். 33. நெத்தில். 34. நெதில். 35. நேடி. 36. பணை. 37. பரசு. 38. பாசு. 39. பாண்டில். 40. பாதிரி. 41. பிரம்பு. 42. புணை. 43. போல். 44. முடங்கல். 45. முத்துளம். 46. முந்தூழ். 47. முளை. 48. மூங்கில். 49. வங்கியம். 50. வயிர். 51. வரை. 52. வாரை. 53. விண்டல். 54. விண்டு. 55. விண்பகல். 56. வெதிர். 57. வெதிரி. 58. வெதிரம். 59. வேய். 60. வேயல். 61. வேர். 62. வேரல். 63. வேல். 64. வேழம். #சொற்றொகுப்பு

கொற்றவை (Kotravai) - தமிழ்ப்பெயர்கள்

கொற்றவைக்கு (Kotravai) வழங்கப்படும் சில தமிழ்ப்பெயர்கள்: 1. அங்கம்மா. 2. அங்காளம்மை. 3. அங்காளி. 4. அம்பணத்தி. 5. அம்மன். 6. அம்மை. 7. அமரி. 8. அரியேறி. 9. ஆரி. 10. ஆரியை. 11. ஆளியூர்தி. 12. இகன்மகள். 13. இறைமகள். 14. இறைவி. 15. எரிபிடாரி. 16. ஐ. 17. ஐயை. 18. கலையூர்தி. 19. கன்னி. 20. கன்னிகை. 21. காடமர்செல்வி. 22. காடுகிழவோள். 23. காடுகிழாள். 24. காடுகெழுசெல்வி. 25. காளி. 26. குமரி. 27. கைதவை. 28. கொலைமகள். 29. கொற்றவை. 30. கொற்றி. 31. கோடவி. 32. சண்டி. 33. சமரி. 34. நீலி. 35. பழையோள். 36. பாலைக்கிழத்தி. 37. போர்மடந்தை. 38. மடங்கலூர்தி. 39. மாகாளி. 40. மாயவள். 41. மாயி. 42. மாயை. 43. மாரி. 44. முக்கண்ணி. 45. மூதணங்கு. 46. மூதை. 47. மோடி 48. யாளியூர்தி. 49. வல்லணங்கு. 50. வலவை. 51. வாட்படையாள். 52. வாள்கைக்கொண்டாள். 53. வாளுழத்தி. 54. வாளேந்தி. 55. வீரச்செல்வி. 56. வீரி. #சொற்றொகுப்பு

தோல் (Skin) - தமிழ்ச்சொற்கள்

தோல் (Skin) எனும் பொருளுணர்த்தும் சில தமிழ்ச்சொற்கள்: 1. அதள். 2. உரி. 3. உரிவை. 4. ஒலியல். 5. துக்கு. 6. துவக்கு. 7. தொக்கு. 8. தொலி. 9. தோடு. 10. தோல். 11. நிறம். 12. பச்சை. 13. புரணி. 14. புரம். 15. புறணி. 16. புறவம். 17. புனிறு. 18. பூட்கை. 19. பொருக்கு. 20. போர்வை. 21. வக்கு. 22. வடகம். 23. வடகு. 24. வார். #சொற்றொகுப்பு

நிழல் (Shadow) - தமிழ்ச்சொற்கள்

நிழல் (Shadow) எனும் பொருளுணர்த்தும் சில தமிழ்ச்சொற்கள்: 1. சாயல். 2. சாயை. 3. நிழல். 4. நீழல். 5. பா. #சொற்றொகுப்பு

முருகன் - தமிழ்ப்பெயர்கள்

 முருகனுக்கு (Siva) வழங்கப்படும் சில தமிழ்ப்பெயர்கள்: 1. அயிலவன். 2. அயிலான். 3. அரன்மகன். 4. அறுமுகன். 5. அறுமீன்காதலன். 6. ஆண்டி. 7. ஆறுமுகம். 8. ஆறுமுகவன். 9. ஆசான். 10. ஆடூர்ந்தோன். 11. ஆண்டலைக்கொடியோன். 12. ஆறுமுகன். 13. இளையபிள்ளையார். 14. இளையவன். 15. இளையோன். 16. இறைக்காசான். 17. கடம்பன். 18. கந்தன். 19. கலையறிபுலவன். 20. குமரவேள். 21. குமரன். 22. குழகன். 23. குளகன். 24. குறிஞ்சிக்கிழவன். 25. குறிஞ்சிக்கிறைவன். 26. குறிஞ்சிமன். 27. குறிஞ்சிவேந்தன். 28. குன்றெறிந்தோன். 29. கோழிக்கொடியோன். 30. சித்தன். 31. சிலம்பன். 32. சுரர். 33. செந்தி. 34. செந்தில். 35. செவ்வேள். 36. சேந்தன். 37. சேய். 38. சேயவன். 39. சேயான். 40. சேயோன். 41. பவளவடிவன். 42. பழனியாண்டி. 43. பழனிவேலன். 44. பிள்ளையார். 45. புலவன். 46. பெருவிறல். 47. மதவலி. 48. மயிலாளி. 49. முதல்வன்சேய். 50. முருகவேள். 51. முருகன். 52. முருகு. 53. வடிவேல். 54. வேலன். 55. வேள். #சொற்றொகுப்பு

செவ்வாய் (The Planet Mars) - தமிழ்ச்சொற்கள்

செவ்வாய் (The Planet Mars) எனும் பொருளுணர்த்தும் சில தமிழ்ச்சொற்கள்: 1. அறிவன். 2. அழல். 3. அழலவன். 4. அழலோன். 5. ஆர். 6. ஆரல். 7. குருதி. 8. செம்மீன். 9. செய்யவன். 10. செய்யோன். 11. செவ்வாய். 12. சேய். 13. சேயவன். 14. தரைமகன். 15. நிலமகன். 16. போரேறு. 17. மங்கலன். #சொற்றொகுப்பு