இடுகைகள்

'அறுவடை' (Harvest) - தமிழ்ச்சொற்கள்

'அறுவடை' (Harvest) எனும் பொருளுணர்த்தும் சில தமிழ்ச்சொற்கள்: 1. அறுப்பு. 2. அறுவடை. 3. ஒப்படி. 4. பம்பல். 5. வெட்டுவேளாண்மை. #சொற்றொகுப்பு

நேற்று (Yesterday) - தமிழ்ச்சொற்கள்

'நேற்று' (Yesterday) எனும் பொருளுணர்த்தும் சில தமிழ்ச்சொற்கள்: 1. நெருநல். 2. நெருநாற்று. 3. நெருநை. 4. நென்னல். 5. நேற்று. 6. முன்னாள்.

Perfume (மணப்பு) - தமிழ்ச்சொற்கள்

Perfume (மணப்பு) எனும் பொருளுணர்த்தும் சில தமிழ்ச்சொற்கள்: 1. அயில். 2. குரவம். 3. குரவு. 4. குரா. 5. நறுமை. 6. மணப்பு. 7. மன்றகம். 8. மன்றம். 9. மன்றல். 10. மோதம். #சொற்றொகுப்பு

தேன் (Honey) - தமிழ்ச்சொற்கள்

தேன் (Honey) எனும் பொருளுணர்த்தும் சில தமிழ்ச்சொற்கள்: 1. அரக்கு. 2. அளி. 3. இழுது. 4. கள். 5. களி. 6. கொங்கு. 7. சுரை. 8. சேறு. 9. தாது. 10. தாலம். 11. தேம். 12. தேறல். 13. தேன். 14. தேனெய். 15. நறவம். 16. நறவு. 17. நறா. 18. நறை. 19. நனை. 20. நாரி. 21. நெய். 22. பிரசம். 23. பூமது. 24. மட்டு. 25. மதம். 26. மது. 27. மதுவம். 28. மறவி. 29. முருகு. 30. வடி. 31. விரை. 32. வேரி. #சொற்றொகுப்பு

சிறை (Prison) - தமிழ்ச்சொற்கள்

சிறை (Prison) எனும் பொருளுணர்த்தும் சில தமிழ்ச்சொற்கள்: 1. அரணம். 2. உவளகம். 3. காவல். 4. காப்பு. 5. கிடங்கு. 6. கோட்டம். 7. சிக்கம். 8. சிறை. 9. தட்டி. 10. தடவு. 11. தொழு. 12. மறியல். 13. மறை. 14. வளைப்பு. மேலும் சில: 1. காவற்கூடம். 2. சிறைக்கூடம்.

கிளி (Parrot) - தமிழ்ச்சொற்கள்

கிளி (Parrot) எனும் பொருளுணர்த்தும் தமிழ்ச்சொற்கள்: 1. அரி. 2. இரதன். 3. ஏசி. 4. கிள்ளை. 5. கிளி. 6. கேடம் 7. சொல்லறிபுள். 8. தத்தை. 9. பூவை. 10. வன்னி. #சொற்றொகுப்பு

மேகம் (Cloud) - தமிழ்ச்சொற்கள்

 மேகம் (Cloud) எனும் பொருளுணர்த்தும் சில தமிழ்ச்சொற்கள்: 1. அம். 2. அம்பு. 3. அமுதம். 4. ஆயம். 5. இளை. 6. ஈகை. 7. உயவை. 8. ஊரி. 9. எழிலி. 10. கச்சலம். 11. கதம்பம். 12. கந்தரம். 13. கம். 14. கமஞ்சூல். 15. கமம். 16. கரு. 17. கருவி. 18. களம். 19. கனம். 20. காளம். 21. கார். 22. காரானை. 23. குயில். 24. குயின். 25. கொண்டல். 26. கொண்மூ. 27. கோடிதம். 28. கோள். 29. செல். 30. சோனம். 31. தளி. 32. தையல். 33. தோக்குமம். 34. நீகம். 35. நீரதம். 36. பாசி. 37. பாட்டம். 38. பாடிரம். 39. பாடீரம். 40. புகார். 41. புசல். 42. புதம். 43. புயல். 44. பெயல். 45. பே. 46. பேகம். 47. பேசகம். 48. மங்குல். 49. மஞ்சு. 50. மதங்கம். 51. மழை. 52. மாகம். 53. மாசி. 54. மாசு. 55. மாரி. 56. மால். 57. முகில். 58. முதிரம். 59. மெய்ப்பிரம். 60. மெய்ப்பீரம். 61. மை. 62. வண்டரம். 63. வார். 64. வான். 65. வானம். 66. விசும்பு. 67. விண். 68. விண்டு. 69. விளை. 70. விளைவு. #சொற்றொகுப்பு