இடுகைகள்

மே, 2021 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

தழும்பு/வடு ('scar') - தமிழ்ச்சொற்கள்:

தழும்பு/வடு ('scar') - எனும் பொருளுணர்த்தும் தமிழ்ச்சொற்கள்: 1. அவிகாயம். 2. இழிங்கு. 3. கசடு. 4. கசண்டு. 5. கது. 6. கரண். 7. கரணை. 8. கறுப்பு. 9. காயம். 10. காய்ப்பு. 11. குபம். 12. சாணம். 13. சுவடு. 14. சூடு. 15. செதுக்கை. 16. சேக்கை. 17. சேகு. 18. தகண். 19. தழும்பு. 20. புண். 21. வசி. 22. வசிவு. 23. வடிம்பு. 24. வடு. #சொற்றொகுப்பு

எலும்பு (Bone) - தமிழ்ச்சொற்கள்:

எலும்பு (Bone) எனும் பொருளுணர்த்தும் தமிழ்ச்சொற்கள்: 1. அக்கு. 2. அலக்கு. 3. எலும்பு. 4. என்பு. 5. உயிர்க்குறடு. 6. குல்லியம். 7. சல்லியம். 8. சந்துயிர். 9. சுள்ளி. 10. தண்டேறு. 11. நரைக்கொம்பு. 12. நெட்டி. 13. முருந்து. 14. வரிச்சங்கு. 15. வெளுப்பத்தி. #சொற்றொகுப்பு

மேன்மை (excellence) - தமிழ்ச்சொற்கள்

  excellence (மேன்மை) எனும் பொருளுணர்த்தும் தமிழ்ச்சொற்கள்: 1. அண்ணல். 2. அதிக்கம். 3. அதிகம். 4. அமரல். 5. அமுதம். 6. அருமை. 7. அழகு. 8. அழுவம். 9. ஆசினி. 10. ஆரி. 11. ஆரியம். 12. இயக்கம். 13. இருத்தி. 14. உச்சம். 15. உத்தமம். 16. உத்து. 17. உயர்ச்சி. 18. உயர்த்தி 19. உயர்பு. 20. உவணம். 21. உறை. 22. ஏண். 23. ஐன். 24. ஒட்பம். 25. ஒண்மை. 26. ஒல்லி. 27. ஒளி. 28. கச்சிதம். 29. கருமை. 30. குசலம். 31. கூர்மை. 32. சாயல். 33. சால்பு. 34. சித்திரம். 35. சீர். 36. சீர்ப்பு. 37. சீர்மை. 38. செம்மல். 39. செம்மை. 40. செழுமை. 41. சேட்டம். 42. சேடு. 43. தகுதி. 44. தகைமை. 45. தகைமைப்பாடு. 46. திருத்தகைமை. 47. திறமை. 48. நயம். 49. நயப்பாடு. 50. நலம். 51. நன்பு. 52. நன்மை. 53. நன்று. 54. நிரப்பம். 55. நிறைவு. 56. நேர்ச்சி. 57. நேர்த்தி. 58. படினம். 59. பெருமை. 60. பொற்பு. 61. மாட்சிமை. 62. மாண். 63. மாண்பு. 64. மாணம். 65. மிகை. 66. மினுக்கம். 67. மீப்பு. 68. முகடு. 69. மே. 70. மேட்டிமை. 71. மேதகவு. 72. மேதகை. 73. மேந்தலை. 74. மேல். 75. மேலிமை. 76. மேன்மை. 77. வியன். 78. விருந்தாரம். 79. விழுத்தகை. 80.

பெருமை (Greatness) - தமிழ்ச்சொற்கள்:

பெருமை (Greatness) எனும் பொருளுணர்த்தும் சில தமிழ்ச்சொற்கள்: 1. அகலம். 2. அகலுள். 3. அண்ணல். 4. அமுதம். 5. அருமை. 6. அழுவம். 7. ஆற்றல். 8. ஆன்றல். 9. இயக்கம். 10. இருமை. 11. உறை. 12. உயர்பு. 13. உயர்வு. 14. ஊங்கு. 15. ஊற்றம். 16. உன். 17. ஏண். 18. ஓதனம். 19. கதழ்வு. 20. கயம். 21. கருமை. 22. கலந்தை. 23. குருமை. 24. குவவு. 25. குழவி. 26. சடம். 27. சண்டம். 28. சாலூரம். 29. சிட்டம். 30. சிறப்பு. 31. சீர். 32. சீர்ப்பாடு. 33. சீர்மை. 34. செம்மல். 35. செம்மை. 36. செழுமை. 37. சேட்டம். 38. சேடு. 39. சேய். 40. ஞயம். 41. ஞெள்ளல். 42. தகவு. 43. தகுதி. 44. தகைமை. 45. தஞ்சம். 46. தடம். 47. தடா. 48. துப்பு. 49. தொழில். 50. தோன்றல். 51. நரை. 52. நளி. 53. நன்று. 54. நனி. 55. தன்மை. 56. நாயகம். 57. நூங்கு. 58. நெடுந்தகைமை. 59. நெடுமை. 60. நெய்தை. 61. நோன்மை. 62. பகடு. 63. பருமை. 64. புரு. 65. பெட்பு. 66. பெயர். 67. பெருமிதம். 68. பெருமை. 69. பெற்றி. 70. பெற்று. 71. பொழில். 72. மதன். 73. மயிடம். 74. மல்லை. 75. மன்னல். 76. மா. 77. மாட்சி. 78. மாண். 79. மாண்பு. 80. மாணல். 81. மாத்து. 82. மாது. 83. மான்மி

Mother -தமிழ்ச்சொற்கள்

 Mother (தாய்) எனும் பொருளுணர்த்தும் தமிழ்ச்சொற்கள்: 1. அக்கா. 2. அக்கை. 3. அகத்தை. 4. அச்சம். 5. அச்சி. 6. அஞ்ஞை. 7. அத்தாள். 8. அத்தி. 9. அத்தை. 10. அம்மன். 11. அம்மனை. 12. அம்மா. 13. அம்மாச்சி. 14. அம்மாள். 15. அம்மை. 16. அயின்றாள். 17. அல்லா. 18. அவ்வை. 19. அன்னை. 20. ஆச்சாள். 21. ஆச்சி. 22. ஆத்தாள். 23. ஆத்தை. 24. ஆய்ச்சி. 25. ஆயாள். 26. ஆயி. 27. ஈன்றாள். 28. உமைய. 29. ஐயை. 30. ஒளவை. 31. ஞாய். 32. தவ்வை. 33. தள்ளை. 34. தன்னை. 35. தாய். 36. தாயார். 37. மொய்த்தாய். 38. மோய். 39. யாய். 40. வீரை.

சில தமிழ்ச்சொற்கள்:

 amazement: 1. இறும்பூது. 2. திகைப்பு. 3. மலைப்பு 4. மலைவு. 5. வியப்பு. Greatness: 1. அகலம். 2. அகலுள். 3. அண்ணல். 4. அமுதம். 5. அருமை. 6. அழுவம். 7. ஆற்றல். 8. ஆன்றல். 9. இயக்கம். 10. இருமை. 11. இறை. 12. இனிமை. 13. உறை. 14. உயர்பு. 15. உயர்வு. 16. ஊங்கு. 17. ஊற்றம். 18. உன். 19. ஏண். 20. ஓதனம். 21. கதழ்வு. 22. கதிமை. 23. கயம். 24. கருமை. 25. கலந்தை. 26. குருமை. 27. குவவு. 28. குழவி. 29. சடம். 30. சண்டம். 31. சதிர். 32. சாலூரம். 33. சிட்டம். 34. சிறப்பு. 35. சீர். 36. சீர்ப்பாடு. 37. சீர்மை. 38. செம்மல். 39. செம்மை. 40. செழுமை. 41. சேட்டம். 42. சேடு. 43. சேய். 44. ஞயம். 45. ஞெள்ளல். 46. தகவு. 47. தகுதி. 48. தகைமை. 49. தஞ்சம். 50. தடம். 51. தடா. 52. துங்கதை. 53. துப்பு. 54. தொழில். 55. தோன்றல். 56. நரை. 57. நளி. 58. நன்று. 59. நனி. 60. தன்மை. 61. நாயகம். 62. நூங்கு. 63. நெடுந்தகைமை. 64. நெடுமை. 65. நெய்தை. 66. நோன்மை. 67. பகடு. 68. பருமை. 69. பரூஉ. 70. பாடலம். 71. புரு. 72. பெட்பு. 73. பெயர். 74. பெருமிதம். 75. பெருமை. 76. பெற்றி. 77. பெற்று. 78. பொழில். 79. மதன். 80. மயிடம். 81. மல்லை.

Delay (தாமதம்) - தமிழ்ச்சொற்கள்:

  Delay (தாமதம்) எனும் பொருளுணர்த்தும் தமிழ்ச்சொற்கள்: 1. அட்டி. 2. இழுப்பு. 3. இழுவை. 4. கசக்கம். 5. கழுப்பு. 6. சுணக்கம். 7. தங்கல். 8. தவக்கம். 9. தாங்கல். 10. தாட்டோட்டம். 11. தாழ்ச்சி. 12. தாழ்ப்பு. 13. தாழ்மை. 14. தாழம். 15. தூக்கம். 16. தெந்தனம். 17. நீளங்கடை. 18. நீளம். 19. நெடித்தற்பொழுது. 20. பாணி. 21. பொறுதி. 22. மெத்தனம். 23. மெனக்கேடு. 24. விளம்பம். 25. வினைக்கேடு. #சொற்றொகுப்பு

Water (நீர்) - தமிழ்ச்சொற்கள்

1. அப்பு. 2. அம். 3. அம்பணம். 4. அம்பு. 5. அமுதகம். 6. அமுதம். 7. அயம். 8. அருவி. 9. அலர். 10. அலை. 11. அளகம். 12. அறல். 13. அனலாற்றி. 14. ஆம். 15. ஆருவம். 16. ஆல். 17. ஆலம். 18. இதடி. 19.  உதகம். 20. உதம். 21. உதுக்கம். 22. உந்தி. 23. ஓதம். 24. கம். 25. கமலம். 26. கருப்புரம். 27. கவந்தம். 28. காண்டம். 29. காண்டகம். 30. குசம். 31. கையம். 32. கோ. 33. கோமலம். 34. சம்பரம். 35. சிவம். 36. செம்மல். 37. தகடி. 38. தண். 39. தண்ணீர். 40. தோணி. 41. தோயம். 42. நளினம். 43. நாரம். 44. நீசகம். 45. நீர். 46. நேபம். 47. பயசு. 48. பயம். 49. பாணிதம். 50. பாவனி. 51. புயல். 52. புனல். 53. பேரை. 54. மது. 55. மருந்து. 56. மழையலர். 57. மாநீர். 58. மாபகம். 59. மாரி. 60. மிதடி. 61. வலாகம். 62. வாசம். 63. வாயம். 64. வார். 65. வார்த்தரம். 66. வாரி. 67. வெள்ளம். #சொற்றொகுப்பு

Lip (உதடு) - தமிழ்ச்சொற்கள்

'Lip' (உதடு) - தமிழ்ச்சொற்கள்: 1. இதழ். 2. உதடு. 3. ஓட்டம். 4. சொண்டு. 5. முத்தம். 6. முன்வாய். 7. வாய்க்கரை. 8. வாய்க்கரைப்பற்று. 9. வாய்ப்புறம். 10. நமுடு = கீழுதடு. #சொற்றொகுப்பு

Warrior - தமிழ்ச்சொற்கள்

'Warrior' (மறவன்/வீரன்) - எனும் பொருட்கு இணையான தமிழ்ச்சொற்கள்: 1. அண்டீரன். 2. அடர்வான். 3. அடலோர். 4. அமரன். 5. அமரியோன். 6. அயிலுழவன். 7. அருந்திறல். 8. இகலன். 9. ஏறாளர். 10. ஏறுழவன். 11. ஏனாதி. 12. ஐயர். 13. கண்டர். 14. கத்தியன். 15. கலவர். 16. கலியன். 17. சூரன். 18. செம்மல். 19. செருநர். 20. சொட்டையாளன். 21. நைவனம். 22. பகடை. 23. படன். 24. படிலன். 25. படைவீரன். 26. பொருநன். 27. மகன். 28. மத்தி - கழகக் காலத்து வீரன். 29. மழவன். 30. மள்ளன். 31. மறவன். 32. மறவோன். 33. மிகவல்லோர். 34. மேலார். 35. மைந்தன். 36. மொய்ம்பன். 37. வண்டர். 38. விடலை. 39. விடன். 40. விருதர். 41. வில்லேருழவர். 42. விறலோன். 43. வீரவான். 44. வீரன். #சொற்றொகுப்பு

இரவு - தமிழ்ச்சொற்கள்

 இரவு ('Night') எனும் பொருட்கு இணையான தமிழ்ச்சொற்கள்: 1. அந்திகை. 2. அரிபுதை. 3. அல்கல். 4. அல்கு. 5. அல்லி. 6. இரா. 7. இரவு. 8. எல். 9. கங்குல். 10. கருநாழிகை. 11. சாமம். 12. திமிரம். 13. திரியாமை. 14. துங்கி. 15. நத்தகாலம். 16. நத்தம். 17. நத்தமுகை. 18. நள். 19. மங்குல். 20. மதிகாலம். 21. மாலை. 22. யாமம். 23. யாமி. 24. யாமிகை. 25. யாமியை. 26. யாமீரை. 27. யாமை. 28. யாலம். 29. வகுஞ்சம். 30. வசதி. 31. வாசுரை. #சொற்றொகுப்பு