இடுகைகள்

ஜூலை, 2022 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

Perfume (மணப்பு) - தமிழ்ச்சொற்கள்

Perfume (மணப்பு) எனும் பொருளுணர்த்தும் சில தமிழ்ச்சொற்கள்: 1. அயில். 2. குரவம். 3. குரவு. 4. குரா. 5. நறுமை. 6. மணப்பு. 7. மன்றகம். 8. மன்றம். 9. மன்றல். 10. மோதம். #சொற்றொகுப்பு

தேன் (Honey) - தமிழ்ச்சொற்கள்

தேன் (Honey) எனும் பொருளுணர்த்தும் சில தமிழ்ச்சொற்கள்: 1. அரக்கு. 2. அளி. 3. இழுது. 4. கள். 5. களி. 6. கொங்கு. 7. சுரை. 8. சேறு. 9. தாது. 10. தாலம். 11. தேம். 12. தேறல். 13. தேன். 14. தேனெய். 15. நறவம். 16. நறவு. 17. நறா. 18. நறை. 19. நனை. 20. நாரி. 21. நெய். 22. பிரசம். 23. பூமது. 24. மட்டு. 25. மதம். 26. மது. 27. மதுவம். 28. மறவி. 29. முருகு. 30. வடி. 31. விரை. 32. வேரி. #சொற்றொகுப்பு