இடுகைகள்

ஜூன், 2022 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

சிறை (Prison) - தமிழ்ச்சொற்கள்

சிறை (Prison) எனும் பொருளுணர்த்தும் சில தமிழ்ச்சொற்கள்: 1. அரணம். 2. உவளகம். 3. காவல். 4. காப்பு. 5. கிடங்கு. 6. கோட்டம். 7. சிக்கம். 8. சிறை. 9. தட்டி. 10. தடவு. 11. தொழு. 12. மறியல். 13. மறை. 14. வளைப்பு. மேலும் சில: 1. காவற்கூடம். 2. சிறைக்கூடம்.