மரக்கல வகை

* புணை - நீரில் மிதக்கும் கட்டை

* தெப்பம் - பல மிதப்புக் கட்டைகளின் சேர்க்கை * கட்டுமரம் - இருகடையும் வளைந்த மரக்கட்டு * தோணி - தோண்டப்பட்ட மரம் போல்வது * ஓடம் - வேகமாய்ச் செல்லும் தட்டையான தோணி * திமில் - திரண்ட மீன்படகு * பஃறி - பன்றி போன்ற வடிவமுள்ள தோணி
* பரிசில் - வட்டமான பிரம்புத் தோணி; * அம்பி - விலங்குமுகம் அல்லது பறவை முகம் போன்ற முகப்பையுடைய மரத்தோணி * படகு - பாய் கட்டிய தோணி * நாவாய் - நீரைக் கொழித்துச் செல்லும் போர்க்கலம் * கப்பல் - பலவாய் கட்டி வணிகச் சரக்கேற்றிச் செல்லும் பெருங்கலம் ~ #பாவாணர் (சொல்லாராய்ச்சிக் கட்டுரைகள்)

கருத்துகள்

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

மேகம் (Cloud) - தமிழ்ச்சொற்கள்

Sun - தமிழ்ச்சொற்கள்

ஊர் பெயர்கள்