ஒலி வகைகள்

* அரவம் - பொதுவான ஒலி 

* குரல் - தொண்டையொலி

* இசை - இனிய ஒலி

* ஒலி - எழுத்தொலி

* கூச்சல் - பலர்கூடிக் கத்துமொழி

* பூசல் - சண்டையிலும் போரிலும் கேட்கும் ஒலி

* முழக்கம் - இடியாலும் பறையாலும் உண்டாகும் பேரொலி

* ஓசை - சொற்றொடர் அல்லது பாட்டொலி

* ஆரவாரம் - பெரிய ஊர்வலத்தில் கேட்கும் பல் இயவொலி

* இரைச்சல் மழை அருவி சந்தைக்கூட்டம் முதலியவற்றின் பேரொலி

* ஆர்ப்பு - மாபெருங் கூட்டத்தின் வாழ்த்து அல்லது கண்டன வொலி

* சிலம்பு - எதிரொலி

* சிலை - பாடும்போது கலகலவென்றிலங்கும் ஒலி

* சந்தடி - விழா நிகழிடத்திலும் மாநகர வீதியிலும், பல்வேறு கவனமுள்ள மக்கள் தொழிலாலுண்டாகும் ஒலி

* சந்தம் - அசையொத்த அடிகளைக் கொண்ட பாட்டொலி

* வண்ணம் - எழுத்தொத்த அடிகளைக் கொண்ட பாட்டொலி


~ #பாவாணர் (சொல்லாராய்ச்சிக் கட்டுரைகள்)

கருத்துகள்

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

மேகம் (Cloud) - தமிழ்ச்சொற்கள்

Sun - தமிழ்ச்சொற்கள்

ஊர் பெயர்கள்