தழும்பு/வடு ('scar') - தமிழ்ச்சொற்கள்:

தழும்பு/வடு ('scar') - எனும் பொருளுணர்த்தும் தமிழ்ச்சொற்கள்:


1. அவிகாயம்.

2. இழிங்கு.

3. கசடு.

4. கசண்டு.

5. கது.

6. கரண்.

7. கரணை.

8. கறுப்பு.

9. காயம்.

10. காய்ப்பு.

11. குபம்.

12. சாணம்.

13. சுவடு.

14. சூடு.

15. செதுக்கை.

16. சேக்கை.

17. சேகு.

18. தகண்.

19. தழும்பு.

20. புண்.

21. வசி.

22. வசிவு.

23. வடிம்பு.

24. வடு.


#சொற்றொகுப்பு

கருத்துகள்

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

மேகம் (Cloud) - தமிழ்ச்சொற்கள்

Sun - தமிழ்ச்சொற்கள்

ஊர் பெயர்கள்