கேடயம் ('Shield') - தமிழ்ச்சொற்கள்

கேடயம் ('Shield') எனும் பொருளுணர்த்தும் சில தமிழ்ச்சொற்கள்:


1. அட்டனம்.

2. ஐயிருவட்டம்.

3. கடகம்.

4. கடகு.

5. கடிகை.

6. கடித்தகம்.

7. கருவி.

8. கிடுகம்.

9. கிடுகு.

10. கேடகம்.

11. கேடயம்.

12. தட்டி.

13. தட்டு.

14. தண்டை.

15. பலகம்.

16. பரிசை.

17. புதையல்.

18. மட்டம்.

19. மறை.

20. வட்டணம்.

21. வட்டணை.

22. வட்டம்.

23. வட்டத்தோல்.


சில சொற்கள்:

தட்டியம் = Large Shield.

தோல் = leathern shield.

தோற்கடகு.  Leather shield.

தோற்பரம்.  Leather shield.

நெடியவட்டம் = Large Shield.

நெடுமை = a long shield.

பலகை. a long shield.

மாவட்டணம் = long shield

கருத்துகள்

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

Love - தமிழ்ச்சொற்கள் (சொற்றொகுப்பு)

Beauty - தமிழ்ச்சொற்கள் (சொற்றொகுப்பு)

Sun - தமிழ்ச்சொற்கள்