அரசர் வகை

 1. ஊர்த்தலைவர்:

* குறிஞ்சித்தலைவன் பெயர்கள் - மலையன், வெற்பன், சிலம்பன், பொருப்பன், கானகநாடன். வெற்பு, சிலம்பு, பொருப்பு என்பன மலையின் பொதுப் பெயர்கள்

* முல்லைத்தலைவன் பெயர்கள் - குறும்பொறை நாடன், அண்ணல், தோன்றல்.

* மருதத்தலைவன் பெயர்கள் - ஊரன், மகிழ்நன், கிழவன்.

* பாலைத்தலைவன் பெயர்கள் - விடலை, மீளி, காளை.

* நெய்தல் தலைவன் பெயர்கள் - கொண்கன், சேர்ப்பன், துறைவன், மெல்லம்புலம்பன்.


2. நாட்டுத்தலைவர்: 

* குரிசில் - பிரபு

* வேள் - குறுநில மன்னன்

*குறும்பன் - கொள்ளைத் தலைவன்

* மன்னன் - சிற்றரசன்

* கோன் அல்லது கோ - அரசன்

* வேந்தன் - முடிவேய்ந்த பேரரசன், இந்திரன்.


~ பாவாணர் (ஒரு பொருட் பல சொற்கள்: சொல்லாராய்ச்சிக் கட்டுரைகள் பக். 37)

கருத்துகள்

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

மேகம் (Cloud) - தமிழ்ச்சொற்கள்

Sun - தமிழ்ச்சொற்கள்

ஊர் பெயர்கள்