கடுங்கொச்சை - செந்தமிழ் வடிவம்

கடுங்கொச்சை - செந்தமிழ் வடிவம்

* லோல்படுதல் - அல்லோலப்படுதல்
* லோலோ என்று அலைதல் - ஓலம் ஓலம் என்று அலைதல்
* ராவடிசெய்தல், டாவடித்தல் - அடாவடி செய்தல்
* லடாய் - அடலுதல் (சண்டை பிடித்தல்)
* தபேலா - பதலை (இசைக்கருவி)
* டமாரம் - தமருகம் (இசைக்கருவி)
* டொங்கு விழுதல் - தொங்கு விழுதல்
* டபால் என விழுதல் - தொபீல் என விழுதல்
* டபாய்த்தல் - தப்பு ஆய்தல் (பிறர் குற்றங்களைச் சுட்டிக் காட்டித் தன் குற்றம் மறைத்தல்)
* டோக்கரா தருதல் - தாக்கல் தருதல், தாக்கலா தருதல் (ஒருவரைத் திடுமெனத் தாக்கித் தள்ளிவிட்டு ஓடிப்போதல்)

தனித்தமிழ் காப்புக்கும் மரபு வழிப்பட்ட தூய்மைக்கும் கொச்சைச் சொற்களைச் செவ்வியல் வடிவில் ஆளுதல் இன்றியமையாதது எனப் பாவாணர் கண்டறிந்தார்.

இரா மதிவாணன் (பாவாணரின் ஆய்வு நெறிகள்)

கருத்துகள்

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

மேகம் (Cloud) - தமிழ்ச்சொற்கள்

Sun - தமிழ்ச்சொற்கள்

ஊர் பெயர்கள்