சொல்லும் வகைகள்

* அசைத்தல் - அசை பிரித்துச் சொல்லுதல்;

* அறைதல் - உரக்கச் சொல்லுதல்;

* இசைத்தல் - கோவைபடச் சொல்லுதல்;

* இயம்புதல் - இயவொலியுடன் சொல்லுதல்;

* உரைத்தல் - செய்யுட்கு உரை சொல்லுதல்;

* உளறுதல் - அச்சத்தினால் ஒன்றிற்கு இன்னொன்றைச் சொல்லுதல்;

* என்னுதல் - ஒரு செய்தியைச் சொல்லுதல்;

* ஓதுதல் - காதில் மெல்லச் சொல்லுதல்;

* கரைதல் - அழுது அல்லது அழைத்துச் சொல்லுதல்;

* கழறுதல் - கடிந்து சொல்லுதல்;

* கிளத்தல் - ஒன்றைத் தெளிவாய்க் குறிப்பிட்டுச் சொல்லுதல்;

* குயிற்றுதல் - குயிற் குரலிற் சொல்லுதல்;

* குழறுதல் - நாத்தடுமாறிச் சொல்லுதல்;

* கூறுதல் - கூறுபடுத்துச் சொல்லுதல்;

* கொஞ்சுதல் - செல்லப் பிள்ளைபோற் சொல்லுதல்;

* சாற்றுதல் - அரசனாணையைக் குடிகளுக்கறிவித்தல் (proclamation);*

* செப்புதல் - வினாவிற்கு விடை சொல்லுதல்;

* சொல்லுதல் - இயல்பாக ஒன்றைச் சொல்லுதல்;

* நவிலுதல் - பலகால் ஒன்றைச் சொல்லிப் பயிலுதல்;

* நுதலுதல் - ஒன்றைச் சொல்லித் தொடங்குதல்;

* நுவலுதல் - நூலைக் கற்பித்தல்;

* நொடித்தல் - கதை சொல்லுதல்;

* பகர்தல் - பகிர்ந்து விலை கூறுதல்;

* பலுக்குதல் - உச்சரித்தல்;

* பறைதல் - ஒன்றைத் தெரிவித்தல்;

* பன்னுதல் - நுட்பமாய் விவரித்துச் சொல்லுதல்;

* பிதற்றுதல் - பித்தனைப் போலப் பேசுதல்;

* புகலுதல் - ஒன்றை விரும்பிச் சொல்லுதல்;

* புலம்புதல் - தனிமையாய்ப் பேசுதல்;

* பேசுதல் - உரையாடுதல் அல்லது மொழியைக் கையாளுதல்;

* மாறுதல் - மாறிச் சொல்லுதல்;

* மிழற்றுதல் - கிளிக்குரலிற் சொல்லுதல்;

* மொழிதல் - சொற்றிருத்தமாகப் பேசுதல்;

* வலித்தல் வற்புறுத்திச் சொல்லுதல்;

* விள்ளுதல் - வெளிவிட்டுச் சொல்லுதல்;

* விளம்புதல் - பலர்க் கறிவித்தல்;

* நொடுத்தல் - விலை கூறுதல்.


~ #பாவாணர் (ஒரு பொருட் பல சொற்கள்: சொல்லாராய்ச்சிக் கட்டுரைகள்)

கருத்துகள்

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

மேகம் (Cloud) - தமிழ்ச்சொற்கள்

Sun - தமிழ்ச்சொற்கள்

ஊர் பெயர்கள்