குற்ற வகைகள்

 * அரில் - பொருள்கள் ஒழுங்கின்றி மடங்கிக் கிடக்கும் குற்றம்

 * அழுக்கு - உடம்பிலும் உடையிலும் படியும் தீநாற்ற மாசு

 * ஆசு - சக்கையும் மக்கும் வைத்து ஒட்டியதுபோன்ற குற்றம்

 * இழுக்கு - ஒழுக்கக்கேடு

 * ஏதம் - உறுப்பறை, உயிர்க்கேடு

 * கசடு - மண்டி போன்ற குற்றம்

 * கரிசு - பாவம் (sin)

 * கரில் - கொடுமை

 * களங்கம் - கருத்தொளிப்பு

 * கறை - வாழை நுங்கு முதலியவற்றின் சாற்றாலுண்டாகும் சாயம்

 * குற்றம் - சட்டத்திற்கு மாறான செயல் (fault, guilt)

 * குறை - தேவை அல்லது ஊனம்

 * தப்பு அல்லது தப்பிதம் - சரியல்லாதது (wrongness)

 * தவறு - ஒரு கடமையைச் செய்யாக் குற்றம் (failure)

 * தீங்கு - இன்னல் (harm)

 * தீமை - நன்மையல்லாதது (evil)

 * துகள் - புழுதி போன்ற குற்றம்

 * பழுது - பழமையால் வந்த கெடுதல்

 * பிழை - ஒன்றிற்கு இன்னொன்றைச் சொல்லும் அல்லது கொள்ளும் குற்றம் (mistake)

 * புகர் - புள்ளி போன்ற குற்றம்

 * புரை - துளை போன்ற குற்றம்

 * போக்கு - சேதம் அல்லது கழிவு

 * மயல் - மயக்கத்திற்கிடமான குற்றம்

 * மறு - மேனியிலுள்ள கரும்புள்ளி (mole) போன்ற குற்றம்

 * மாசு - பொருள்களின்மேற் படியும்சிறு தூசி

 * மை - கருமை

 * வழு - இலக்கண நெறியினின்று விலகும் குற்றம் (error)

 * வழுவாய் - பாவம்

 * வடு - தழும்பு போன்ற குற்றம்

 * வசை - பழிப்பாகிய குற்றம்.


~ #பாவாணர் (சொல்லாராய்ச்சிக் கட்டுரைகள்)

கருத்துகள்

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

மேகம் (Cloud) - தமிழ்ச்சொற்கள்

Sun - தமிழ்ச்சொற்கள்

ஊர் பெயர்கள்