நள்ளிரவு (Mid-night) - தமிழ்ச்சொற்கள்:

நள்ளிரவு (Mid-night) எனும் பொருட்கு இணையான தமிழ்ச்சொற்கள்:


1. அகவேளை.

2. அரைநாள்.

3. அரையிரவு.

4. அரையிருள்.

5. சாமம்.

6. நடுச்சாமம்.

7. நடுநாள்.

8. நடுயாமம்.

9. நள்ளிரவு.

10. பானாட்கங்குல்.

11. பானாள்.

12. யாமக்காலம்.

13. யாமம்.

கருத்துகள்

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

மேகம் (Cloud) - தமிழ்ச்சொற்கள்

Sun - தமிழ்ச்சொற்கள்

ஊர் பெயர்கள்