சில தமிழ்ச்சொற்கள்:

 amazement:

1. இறும்பூது.

2. திகைப்பு.

3. மலைப்பு

4. மலைவு.

5. வியப்பு.


Greatness:

1. அகலம்.

2. அகலுள்.

3. அண்ணல்.

4. அமுதம்.

5. அருமை.

6. அழுவம்.

7. ஆற்றல்.

8. ஆன்றல்.

9. இயக்கம்.

10. இருமை.

11. இறை.

12. இனிமை.

13. உறை.

14. உயர்பு.

15. உயர்வு.

16. ஊங்கு.

17. ஊற்றம்.

18. உன்.

19. ஏண்.

20. ஓதனம்.

21. கதழ்வு.

22. கதிமை.

23. கயம்.

24. கருமை.

25. கலந்தை.

26. குருமை.

27. குவவு.

28. குழவி.

29. சடம்.

30. சண்டம்.

31. சதிர்.

32. சாலூரம்.

33. சிட்டம்.

34. சிறப்பு.

35. சீர்.

36. சீர்ப்பாடு.

37. சீர்மை.

38. செம்மல்.

39. செம்மை.

40. செழுமை.

41. சேட்டம்.

42. சேடு.

43. சேய்.

44. ஞயம்.

45. ஞெள்ளல்.

46. தகவு.

47. தகுதி.

48. தகைமை.

49. தஞ்சம்.

50. தடம்.

51. தடா.

52. துங்கதை.

53. துப்பு.

54. தொழில்.

55. தோன்றல்.

56. நரை.

57. நளி.

58. நன்று.

59. நனி.

60. தன்மை.

61. நாயகம்.

62. நூங்கு.

63. நெடுந்தகைமை.

64. நெடுமை.

65. நெய்தை.

66. நோன்மை.

67. பகடு.

68. பருமை.

69. பரூஉ.

70. பாடலம்.

71. புரு.

72. பெட்பு.

73. பெயர்.

74. பெருமிதம்.

75. பெருமை.

76. பெற்றி.

77. பெற்று.

78. பொழில்.

79. மதன்.

80. மயிடம்.

81. மல்லை.

82. மன்.

83. மன்னல்.

84. மா.

85. மாட்சி.

86. மாண்.

87. மாண்பு.

88. மாணல்.

89. மாத்து.

90. மாது.

91. மான்மியம்.

92. மிகில்.

93. மிகை.

94. மிறல்.

95. மீ.

96. மீப்பு.

97. முரிவு.

98. முன்பு.

99. மூரி.

100. மேடு.

101. மேதகவு.

102. மேதகை.

103. மேதை.

104. மேம்பாடு.

105. மேன்மை.

106. மோடு.

107. வந்தை.

108. வள்.

109. வால்.

110. வாலிமை.

111. வான்.

112. வித்தகம்.

113. வியக்கும்.

114. வியப்பு.

115. வியல்.

116. வியலிகை.

117. வியன்.

118. விழுமம்.

119. விறல்.

120. வீக்கம்.

121. வீக்கு.

122. வீறு.

123. வெற்றிமை.

124. வேண்டற்பாடு.


sumptuousness:

1. மலைப்பு.

2. வயணம்.

3. வாட்டம்.


surprise:

1. சித்திரம்.

2. வியப்பு.


preciousness:

1. அருக்காணி.

2. அருப்புத்துருப்பு.

3. அருமை.

4. அருமைபெருமை.


excellence:

1. அண்ணல்.

2. அதிக்கம்.

3. அதிகம்.

4. அமரல்.

5. அமுதம்.

6. அருமை.

7. அழகு.

8. அழுவம்.

9. ஆசினி.

10. ஆரி.

11. ஆரியம்.

12. இயக்கம்.

13. இருத்தி.

14. உச்சம்.

15. உத்தமம்.

16. உத்து.

17. உயர்ச்சி.

18. உயர்த்தி

19. உயர்பு.

20. உவணம்.

21. உறை.

22. ஏண்.

23. ஐன்.

24. ஒட்பம்.

25. ஒண்மை.

26. ஒல்லி.

27. ஒளி.

28. ஒண்.

29. கச்சிதம்.

30. கருமை.

31. குசலம்.

32. கூர்மை.

33. சாயல்.

34. சால்பு.

35. சித்திரம்.

36. சீர்.

37. சீர்ப்பு.

38. சீர்மை.

39. செம்மல்.

40. செம்மை.

41. செழுமை.

42. சேட்டம்.

43. சேடு.

44. சொக்கம்.

45. தகுதி

46. தகைமை

47. தகைமைப்பாடு

48. திருத்தகைமை.

49. திறமை.

50. துங்கம்.

51. நயம்.

52. நயப்பாடு.

53. நலம்.

54. நன்பு.

55. நன்மை.

56. நன்று.

57. நிரப்பம்.

58. நிறைவு.

59. நேர்ச்சி.

60. நேர்த்தி.

61. படினம்.

62. பெருமை.

63. பொற்பு.

64. மாட்சிமை.

65. மாண்.

66. மாண்பு.

67. மாணம்.

68. மிகை.

69. மினுக்கம்.

70. மீப்பு.

71. முகடு.

72. மே.

73. மேட்டிமை.

74. மேதகவு.

75. மேதகை.

76. மேந்தலை.

77. மேல்.

78. மேலிமை.

79. மேன்மை.

80. வரம்.

81. வரிட்டம்.

82. வியன்.

83. விருந்தாரம்.

84. விழுத்தகை.

85. விழுமம்.

86. விறல்.

87. வீரம்.

88. வீறு.


wonder:


1. அதிராயம்.

2. இறும்பு.

3. ஊராண்மை.

4. ஓசரி.

5. கோட்டியம்.

6. நரிப்பு.

7. புதினம்.

8. மருட்கை.

9. மலைப்பு.

10. மாசதிர்.

11. மாயம்.

12. வித்தகம்.

13. விதப்பு.

14. வியன்.


மருள்-தல்.

மெச்சுதல்.

வியத்தல்.


magnanimity:


1. ஆற்றல்.

2. இறும்பூது.

3. தாராளம்.

4. மிக்கசெயல்.

கருத்துகள்

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

மேகம் (Cloud) - தமிழ்ச்சொற்கள்

Sun - தமிழ்ச்சொற்கள்

ஊர் பெயர்கள்