பெருமை (Greatness) - தமிழ்ச்சொற்கள்:

பெருமை (Greatness) எனும் பொருளுணர்த்தும் சில தமிழ்ச்சொற்கள்:


1. அகலம்.
2. அகலுள்.
3. அண்ணல்.
4. அமுதம்.
5. அருமை.
6. அழுவம்.
7. ஆற்றல்.
8. ஆன்றல்.
9. இயக்கம்.
10. இருமை.
11. உறை.
12. உயர்பு.
13. உயர்வு.
14. ஊங்கு.
15. ஊற்றம்.
16. உன்.
17. ஏண்.
18. ஓதனம்.
19. கதழ்வு.
20. கயம்.
21. கருமை.
22. கலந்தை.
23. குருமை.
24. குவவு.
25. குழவி.
26. சடம்.
27. சண்டம்.
28. சாலூரம்.
29. சிட்டம்.
30. சிறப்பு.
31. சீர்.
32. சீர்ப்பாடு.
33. சீர்மை.
34. செம்மல்.
35. செம்மை.
36. செழுமை.
37. சேட்டம்.
38. சேடு.
39. சேய்.
40. ஞயம்.
41. ஞெள்ளல்.
42. தகவு.
43. தகுதி.
44. தகைமை.
45. தஞ்சம்.
46. தடம்.
47. தடா.
48. துப்பு.
49. தொழில்.
50. தோன்றல்.
51. நரை.
52. நளி.
53. நன்று.
54. நனி.
55. தன்மை.
56. நாயகம்.
57. நூங்கு.
58. நெடுந்தகைமை.
59. நெடுமை.
60. நெய்தை.
61. நோன்மை.
62. பகடு.
63. பருமை.
64. புரு.
65. பெட்பு.
66. பெயர்.
67. பெருமிதம்.
68. பெருமை.
69. பெற்றி.
70. பெற்று.
71. பொழில்.
72. மதன்.
73. மயிடம்.
74. மல்லை.
75. மன்னல்.
76. மா.
77. மாட்சி.
78. மாண்.
79. மாண்பு.
80. மாணல்.
81. மாத்து.
82. மாது.
83. மான்மியம்.
84. மிகில்.
85. மிகை.
86. மிறல்.
87. மீ.
88. மீப்பு.
89. முரிவு.
90. முன்பு.
91. மூரி.
92. மேடு.
93. மேதகவு.
94. மேதகை.
95. மேதை.
96. மேம்பாடு.
97. மேன்மை.
98. மோடு.
99. வள்.
100. வால்.
101. வாலிமை.
102. வான்.
103. வித்தகம்.
104. வியக்கம்.
105. வியப்பு.
106. வியல்
107. வியலிகை.
108. வியன்.
109. விழுமம்.
110. விறல்.
111. வீக்கம்.
112. வீக்கு.
113. வீறு.
114. வெற்றிமை.

கருத்துகள்

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

மேகம் (Cloud) - தமிழ்ச்சொற்கள்

Sun - தமிழ்ச்சொற்கள்

ஊர் பெயர்கள்