மூளை (brain) - தமிழ்ச்சொற்கள்:

 'மூளை' (brain) எனும் பொருளுணர்த்தும் சில தமிழ்ச்சொற்கள்:


1. அண்டம். 

2. குருதி.

3. தலைச்சோறு.

4. பூமலி.

5. பேரண்டம்.

6. மிதடு.

7. மிதழ்.

8. முதற்கரு.

9. மூளை.

10. வீசம்.


#சொற்றொகுப்பு

கருத்துகள்

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

Love - தமிழ்ச்சொற்கள் (சொற்றொகுப்பு)

Beauty - தமிழ்ச்சொற்கள் (சொற்றொகுப்பு)

Sun - தமிழ்ச்சொற்கள்