சீழ்க்கை (Whistle) - தமிழ்ச்சொற்கள்

சீழ்க்கை (Whistle) எனும் பொருளுணர்த்தும் சில தமிழ்ச்சொற்கள்:


1. ஈசல்.
2. சிட்டி
3. சீக்கல்.
4. சீக்காய்.
5. சீட்டி.
6. சீழ்.
7. சீழ்க்கை.
8. சூளம்.
9. வீளை.

மேலும் சில சொற்கள்:
கைவிளி.

#சொற்றொகுப்பு

கருத்துகள்

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

மேகம் (Cloud) - தமிழ்ச்சொற்கள்

Sun - தமிழ்ச்சொற்கள்

ஊர் பெயர்கள்