அறுவடை (Harvest) - தமிழ்ச்சொற்கள்

'அறுவடை' (Harvest) எனும் பொருளுணர்த்தும் சில தமிழ்ச்சொற்கள்:

1. அறுப்பு.
2. அறுவடை.
3. ஒப்படி.
4. பம்பல்.
5. வெட்டுவேளாண்மை.

#சொற்றொகுப்பு

கருத்துகள்

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

மேகம் (Cloud) - தமிழ்ச்சொற்கள்

Sun - தமிழ்ச்சொற்கள்

ஊர் பெயர்கள்