பன்றி

 #பன்றி:

'கருமை' எனும் அடிப்பொருள் கொண்டு கருநிற விலங்கான பன்றியைக் குறிக்கும் சொற்கள்:

#கருமா:

கருமா (கரு + மா) = பன்றி; Pig.

கரு - கருமை; Blackness, Dark Color
மா = விலங்கு; Animal, Beast.

#கருமான்:

கருமான் (கரு + மான்) = பன்றி; Hog.

மான் ( < மா*) = விலங்கு

#இருளி:

இருள் > இருளி = பன்றி; Pig.

இருள் = கறுப்பு; blackness, Darkness.
இருளுதல் - கருமை கவிதல்

#இருணி:

* இருளி > இருணி = பன்றி; Hog.

#மைம்மா:

மைம்மா (மை + மா) = பன்றி; Pig.

மை-த்தல் = கறுத்தல்; To become black, ஒளிமழுங்குதல் To be dim.
மை = கறுப்பு; Black, blackness.
மா = விலங்கு.

கருத்துகள்

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

மேகம் (Cloud) - தமிழ்ச்சொற்கள்

Sun - தமிழ்ச்சொற்கள்

ஊர் பெயர்கள்